Electronic Document System

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดบริการแก่ผู้บริหาร งาน/กลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต เมื่อผู้ใช้งาน login เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว :

เข้าสู่ระบบ

Year :
Username :
Password :